Instalacija računala

Prije promjene računala molimo Vas da provjerite našu Preporučenu konfiguraciju računala.

Postupak prije zamjene računala u ljekarni:

Prije postavljanja novog računala ili reinstalacije starog potrebno je kopirati na prijenosni disk sljedeće podatke:

GLAVNO RAČUNALO (sql-server):

RADNA STANICA (kasa):

Podešavanje operativnog sistema

1. Definirati ime računala:

Glavno računalo (server) Računala na recepturi
Computer name = SQL-SERVER Computer name = KASAx (x=broj kase)
Workgroup = LJEKARNA Workgroup = LJEKARNA

2. Definirati novog korisnika
- na svim računalima definirati usera Ljekarna s lozinkom „l“ (malo slovo L, Administrator, Password never expires)


3. Podesiti fiksne adrese računala
- podesiti statičke IP adrese ovisno o postojećem modemu u ljekarni, npr.: 192.168.1 .X ( za server X=2 , a za radne stanice X=3,4,5,...). a Default gateway i DNS server - postaviti od internet operatera ( na svim računalima )

4. Podesiti Regional Options locale i keyboard računala na Croatian

5. U Windows Firewall-u dodati Exceptions :
Port : 80 i 1434 -> TCP i UDP
Za automatsko učitavanje pokrenuti link: Open port
Učitavanje postavki vatrozida za win10 (pokrenuti klikom na link za automatsko podešavanje)

6. Instalacija laserskog printera
- podesiti zajedničko korištenje laserskog printera na glavnom računalu, a zatim instalaciju istog na svim računalima

Programi potrebni za rad ljekarne

Kompletna instalacija programa:

Pojedinačni paketi instalacija:

Pojedinačni programi potrebni za rad:

Dodatni programi za računalo na koje je spojen čitač smart kartice (eRecept):

Instalacija programa za ljekarnu

Promjena računala u ljekarni

SERVER RAČUNALO :

 1. Kopiranje datoteka starog računala
  S backup uređaja na kojem ste snimili podatke sa starog računala (vidi upute "Postupak prije zamjene računala") kopirajte slijedeće :
  - baze u direktorij C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.EDBOREL\MSSQL\DATA
  -
  direktorij Ed Borel u C:\Program Files (x86)\ Ed Borel
  - ako postoji kopirati i C:\ EskulapWin i C:\ GeneralLedger
 2. Ako nije instaliran sql server potrebno ga je instalirati sljedeći proceduru: SQL INSTALL
 3. Upisati IP adresu u SQL Server Configuration Manager
  -
  pokrenuti SQLServerManager10.msc za sql2008R2 ili SQLServerManager12.msc za sql2014 ( ili u windowsima "Start > All Programs > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager)
  - pod opcijom SQL Server Network Configuration -> Protocols for EDBOREL aktivirati TCP protokol. Na properties od opcije TCP/IP na kartici IP Addresses postaviti da je IP1 Enabled te u mjesto za TCP dynamic port i TCP port upisati port 1434. Obavezno provjeriti je li navedena IP adresa koja je upisana u navedenom polju ujedno i IP adresa računala na kojem radimo. Na IP ALL (na dnu opcije) u polju TCP dynamic port također upisati 1434
  -
  napraviti restart sqlserver servisa
 4. Napraviti attach baza
  - otvoriti SQL Server Management Studio i pokrenuti skripte (Skripte se nalaze i na ...one drive\Skripte\EskulapWin\Zamjena servera\):
  - attach EskulapWin baza
  Napomena: Ako postoje neke druge baze, ručno napraviti attach (npr. EW_LjekarnaPero_2014...)
  -
  dodavanje korisnika "Knjigovodstvo"
  - dodavanje korisnika "IMS"


 5. Pokrenuti program EskulapWin/Nazvati ljekarnu da može raditi na ostalim računalima
  -  pokrenuti program kao Administrator , a nakon prijave korisnika (Ljekarna + malo slovo L) potvrditi instalaciju certifikata fiskalizacije
  - u opciji Sistem->Opcije i parametri provjerite sljedeće:
  a) pod opcijom " Fiskalizacija " provjerite/učitajte certifikate za fiskalizaciju (Certifikati - > Provjera učitanih certifikata)
  b) pod opcijom Direktorij upisati "Server apl" direktorij za prethodne godine (C:\Program Files (x86)\Ed Borel\EskulapWin\) i probati ulaz u prethodnu godinu
  c) pod opcijom Email provjeriti postavke za slanje emaila (potrebno staviti smtp i outgoing server maila: mail.t-com.hr, smtp.metronet.hr)
  - u opciji Sistem->Arhiva podataka-> Postavke upisati direktorij za usb

 6. Podesiti program Prijenos
  - ljekarnama koje koriste program pokrenuti program "Prijenos" i poslati podatke za jedan dan
 7. Podesiti program IMS
  - ljekarnama koje koriste program IMS instalirati program IMS install, upisati parametre ljekarne, napraviti automatsko slanje i poslati podatke za prethodni mjesec
 8. Pokrenuti program CentralRegistryUpload
  - ljekarnama koje koriste program CentralRegistry kopirati "prečac" CentralRegistryUplod.exe iz C:\Program Files (x86)\Ed Borel\EskulapWin u C:\Users\Ljekarna\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
 9. Podesiti program SqlBackUp
  -
  pokrenuti program SQLBackup, a zatim prebaciti i učitati datoteku ...\one drive\Ed Borel\EskulapWin\BackUp.jobx u C:\Program Files (x86)\Ed Borel\EskulapWin te preimenovati u "NazivLjekarne_BackUp.jobx"
 10. Podesiti program TeamViewer
  -
  dodati na popis računala team viewera, podesiti parametre start with windows, manage password, windows logon for all
 11. Podesiti margine
  - u internet exploreru odabirom opcije File - Page setup postaviti sve margine na 5, a "Footer" postaviti u Empty
 12. Korištenje laserskog printera
  -
  podesiti zajedničko korištenje laserskog printera
 13. PowerOptions - staviti na High Perfonmance i isključiti gašenje monitora i računala (Control Panel\Hardware and Sound\Power Options\Edit Plan Settings )
 14. Upisati uspješno završenu instalaciju
  - uspješno obavljenu instalaciju upisati u ...\Dropbox\Dokumenti\Instalacija računala.xlsx

 


RADNA STANICA:

 1. Kopiranje orginalnih datoteka ljekarne
  - s backup uređaja ili druge kase na mreži kopirajte - C:\Program Files (x86)\ Ed Borel \EskulapWin
  NAPOMENA: radi bržeg kopiranja, nije potrebno kopirati direktorije "Log" i "Logs"
 2. Podesiti program TeamViewer
  -
  instalirati punu verziju, dodati na popis računala team viewera, podesiti parametre start with windows, manage password, windows logon for all
 3. Radi bržeg rada programa upisati IP adresu server računala
  u
  host datoteku (C:\windows\system32\drivers\etc) upisati ip adresu od servera
 4. Deaktivirati IPv6
  - zbog rada lokalne mreže nakon spajanja na VPN konekciju, potrebno je u postavkama mreže deaktivirati Internet protocol version 6 5. Podesiti parametre IPv4 ( upisati IP adrese )


 6. Spajanje na VPN
  • na desktopu napraviti prečac navedenog programa te ga preimenovati u "VPN SPAJANJE"
  • u postavkama mreže lokalnog računala isključiti IPV6 protokol
  • pokrenuti program Cisco AnyConnect te upisati adresu za spajanje "vpn1-zg-1.cezih.hr" i spojiti se na sustav
  • urediti da se ikona od VPN uvijek prikazuje u donjem desnom djelu ekrana
  • na postavkama VPN aktivirati "automatic certificate selection", "allow local lan" i isključiti "do not remember pin":


   Napomena: ako gore navedeni parametri ne postoje, potrebno je napraviti disconnect, a zatim connect.
   Više o podešavanju VPN konekcija pogledajte na Dodavanje VPN konekcije


 7. Podesiti program za digitalno potpisivanje faktura HZZO
  - pokrenite program za digitalno potpisivanje "dataSignerAndVerifier.exe" koji se nalazi u C:\Program Files (x86)\Ed Borel\EskulapWin
  - u postavkama odaberite ulazni/izlazni direktorij i opciju korištenja potpisnog ključa na sljedeći način: 8. Promjeniti program za otvaranje PDF datoteka na Adobe Acrobat Reader (windows inicijalno postavlja Edge) 9. U pregledniku Internet Explorer Isključiti "Protected mode"
  - zaštitu koja blokira otvaranje datoteka na portalu HZZO-a isključite u internet exploreru pod opcijom Tools -> Options -> Security - Enable Protected Mode:


 10. Podesiti margine
  - u internet exploreru odabirom opcije File - Page setup postaviti sve margine na 5, a "Footer" postaviti u Empty
 11. Instalacija laserskog printera
  -
  instalirtati podesiti zajedničko korištenje laserskog printera na glavnom računalu, a zatim instalaciju istog na svim računalima
 12. Pokretanje programa „EskulapWin“
  -  pokrenuti program kao Administrator , a nakon prijave korisnika potvrditi instalaciju certifikata fiskalizacije
  - u opciji Sistem->Opcije i parametri provjerite sljedeće:
  a) pod opcijom " eRecept " provjerite parametar "čitač kartice" i "spajanje vpn"
  NAPOMENA: Ako se javi greška, vjerovatno nije instalran .NetFramework 3.5. Nakon instalacije potrebno je napraviti registraciju komponente (Pomoć - O Eskulapu - eRecept licenca - "Registracija")

  b) pod opcijom " Fiskalizacija " provjerite/učitajte certifikate za fiskalizaciju (Certifikati - > Provjera učitanih certifikata)

  c) pod opcijom Priključni uređaji provjeriti tip štampača i port i pos uređaj banke.
  NAPOMENA: Ako postoji više POS uređaja na jednom računalu (npr. Privredna i Zagrebačka banka) tada uvijek pod opcijom "Tip terminala" u opcijama i parametrima postavljate "PBZ" (Pos uređaj Privredne banke), a POS uređaj Zagrebačke banke ili Erste banke se zasebno podešava na određenom računalu u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kreditne kartice za određenu kreditnu karticu:  1. Šifra POS-a
  -> upišite broj TId - Terminal ID
  2. Tip terminala
  -> odaberite "ZABA", "PBZ", "ICT220" (novi uređaj Privredne banke), "ERSTE" ili "ERSTE 220" (novi uređaj Erste banke)
  3. Terminal port -> Odaberite port na koji je priključen POS uređaj (provjerite u Computer management - devmgmt.msc koji portovi postoje na računalu te odaberite slobodnog)
  Detaljne upute pregledajte ovdje


 13. Provjeriti 2D barkod čitače
  - prije upotrebe barkod čitača potrebno je učitati konfiguraciju za ispravno čitanje 2D barcoda
  Više o tome pogledajte na Učitavanje konfiguracije čitača

 14. Upisati uspješno završenu instalaciju
  - uspješno obavljenu instalaciju upisati u ...\OneDrive\Dokumenti\Instalacija računala.xlsx

Korisni programi i skripteEd Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082