EskulapWin
je programski paket za ljekarničko poslovanje. U programu su ugrađene evidencije propisane zakonima vezanim za trgovinu na malo te evidencije vezane za ljekarničko poslovanje.
Program podržava veliki broj raznih eksternih uređaja kao što su čitači barkoda, čitači magnetnih kartica, pokazivači za kupce, POS uređaji banaka... Posebna pozornost posvećena je povezivanju i razmjeni podataka ljekarne s dobavljačima, osiguravajućim društvima, drugim ljekarnama unutar ustanove, računovodstvom, centralnoj nabavi, bankama. Program podržava internetsko naručivanje robe, obradu i fakturiranje recepata i doznaka HZZO, eRecept, obradu i fakturiranje recepata dopunskih osiguranja (CZO,...), galenski i magistralni laboratorij, dnevnik analize, kreiranje izvješća za Agenciju za lijekove, štampanje naljepnica s cijenama i signaturama, automatsko ažuriranje liste lijekova i ortopedskih pomagala, izdavanje predračuna, izdatnica i eleprodajnih računa...
Funkcionalni opis programa

Registar artikala

Mogućnost definiranja novog artikla preuzimanjem podataka (naziv artikla tj. zaštićeno ime, generički naziv, ATK šifra, cijena HZZO, režim izdavanja, tarifna grupa PDV-a, proizvođa? iz Liste lijekova HZZO

Mogućnost deaktiviranja artikla koji se više ne koriste. Deaktivirani artikal više nije moguće koristiti u transakcijama (u primci ili na blagajni) jer je “nevidljiv? ali njegova materijalna kartica ostaje. Prilikom inicijalizacije nove radne godine artikal ostaje u prethodnoj godini tj. ne prenosi se u novu godinu i time se registar artikala automatski čisti.

Za svaki artikal moguće je definirati broj jedinca mjere ako artikal dolazi u velikom pakiranju, a prodaje se na komade.

Artiklu je također moguće dodijeliti parametar da je za njegovo izdavanje obavezna preporuka specijaliste. Prilikom taksiranja takvih lijekova program će upozoriti da treba upisati šifru specijaliste, a ako nije upisana, neće ga biti moguće fakturirati čime se izgjegava mogućnost vraćanja recepta od strane HZZO-a.

U našem modelu nema mogućnosti automatskog brisanja artikala koji nisu imali transakcije u tekućoj godini jer bi se tako mogli obrisati artikli za koje to ne želimo. U našem modelu je moguće tijekom cijele godine artikle proglašavati neaktivnim (jednog po jednog ili cijelu skupinu odjednom). Neaktivnim artiklima nije moguće proglasiti artikl kojem stanje zaliha nije jednako nuli niti artikle koji su na posudbi. Neaktivni artikli su “nevidljivi?u blagajni, primkama,?i s njima nije moguće napraviti niti jednu transakciju, vidljivi su samo u registru artikla i materijalnim karticama (označeni drugom bojom). Prilikom inicijalizacije nove knjigovodstvene godine neaktivni artikli se ne prenose i tako se šifrarnik automatski “čisti?

Registar repromaterijala

Za repromaterijal koji dolazi u više različitih pakiranja (npr. Cera lane a 1 kg , a 2 kg i a 5kg) moguće je definirati da se vode kao repromaterijal Cera lane a 1 g .

Ukoliko na primci dođe pakiranje od 1 kg , automatski će se zadužiti 1000 g na kartici Cera lane a 1 g , ukoliko dođe pakiranje od 2 kg , zadužit će se 2000 g na kartici Cera lane a 1 g etc.

S druge strane, u laboratoriju recepture će se referencirati na Cera lane a 1 g i trošiti zalihe tog artikla. Na inventuri izvagat će se koliko ima Cera lane bez obzira u kome je pakiranju došlo i staviti na karticu Cera lane a 1 g (kartice Cera lane a 1 kg , Cera lane a 2 kg , Cera lane a 5 kg niti neće biti vidljive na inventurnoj listi tako da ne postoji mogućnost krivog ili dvostrukog unosa)

Dobavljači

U registru dobavljača moguće je definirati parametre za ispostavljanje internet narudžbi za sve dobavljače koji podržavaju internet naručivanje (Medika, Phoenix Farmacija, Oktal Pharma i Medical Intertrade), kao i postavke za učitavanje disketa za dobavljače koji uz dostavnicu šalju diskete (Medika, Phoenix Farmacija, Oktal Pharma, Medical Intertrade, Farmis, Jadranpharm)

Usporedne šifre

U usporednim šiframa moguće je učitati katalog dobavljača s internet stranica dobavljača koji to podržavaju ili s internet stranica Ed Borel-a za dobavljače koji jo?ne podržavaju objavljivanje kataloga na internetu.

Usporedne šifre služe za uparivanje šifra EskulapWina i dobavljača za internet naručivanje i učtavanje diskete ili za brisanje krivo povezanih artikala.

Kupci

Registar kupaca služi kod izdavanje ponuda/računa koji se virmanski plaćaju. Moguće je definirati kupca koji je oslobođen plaćanja PDV-a (npr. veleposlanstva, humanitarne udruge etc.)

Čekovi i kreditne kartice

U registru čekova definiraju se banke čiji se čekovi građana mogu koristiti za plaćanje maloprodajnog računa. Korištenje ove opcije nije obvezno kod naplate, ali ako se koristi moguće je dobiti analitiku i sintetiku čekova po bankama u zadanom periodu.

U registru kreditnih kartica definiraju se kreditne kartice koje se mogu koristiti za plaćanje maloprodajnog računa. Korištenje ove opcije nije obvezno kod naplate, ali ako se koristi moguće je dobiti analitiku i sintetiku po kreditnim karticama u zadanom periodu.

Liječnici i specijalisti

Registar liječnika služi za upis podataka o liječniku. Korištenjem inicijala liječnika za liječnike koji se nalaze u neposrednoj blizini ljekarne, skraćuje se upis šifre liječnika na receptu jer se umjesto sedam brojeva unose dva ili tri slova. Također za svakog liječnika moguće je definirati zdravstvernu ustanovu u kojoj radi pa se ti podaci preuzimaju za upis u Knjigu narkotika.

U registru specijalista nalazi se 20166 specijalista, a služi kod provjere šifre specijaliste na receptu.

Pacijenti

Registra pacijenata služi kod popunjavanja podataka na receptu, upisu u Knjigu narkotika i upisu u Knjigu privatnih recepata. Kod upisa podataka na recept nakon upisa broja osigurane osobe automatski se učitavaju podaci iz registra pacijenata (ako je dotični pacijent ve?uzimao lijekove u toj ljekarni) što znatno ubrzava rad s receptima i smanjuje mogućnost greške.

Podaci koji se popunjavaju na receptu iz Registra pacijenta su: šifra područnog ureda, kategorija osiguranika, šifra oslobađanja (ako lijek nije 100% na listi lijekova i ako je pacijent osobođen plaćanja participacije po nekoj osnovi), broj iskaznice oslobađanja od sudjelovanja (ako je u opcijama i parametrima definirano da je to obvezan podatak), šifra pripadajućeg doktora, šifra ordinacije doktora (ako je u opcijama i parametrima definirano da je to obvezan podatak), a za konvencije jo?i šifra države osiguranja, broj i tip konvencije.

Registar pacijenata je “samoažurirajući?što znači da će kod unosa recepta za novog pacijenta podaci automatski biti dodani u Registar pacijenata.

Za unos u Knjigu narkotika moguće je definirati podatke tko za pacijenta lijek podiže, ako za pacijenta lijek podiže uvjek ista osoba (npr. medicinska sestra pripadajućeg doktora)

Odgovorne osobe

U registru odgovornih osoba definiraju se osobe kojima je dozvoljen pristup programu kao i njihove ovlasti. Ovlasti se definiraju na način da se svaka odgovorna osoba svrsta u neku rolu (npr. voditelj ljekarne, framaceut1, farmacetu 2, tehničar1, knjigovođa etc), a u opciji Sistem->Korisničke razine za svaku rolu definiraju se ovlasti tj pravo pristupa pojedinim opcijama u programu.

Prijem robe i lijekova, kemikalija i ambalaže s kalkulacijom

U cijelom programu EskulapWin roba je razdvojena od repromaterijala (supstancija i ambalaže) tako de se roba zaprima u Primci/Kalkulaciji, a repromaterijal u Primci repromaterijala.

Primka kalkulacija

Roba se može unijeti ručno ili učitavanjem podataka s diskete dobavljača. Prilikom unosa robe maloprodajna cijena se formira unosom nabavne cijene, postotka ili iznosa rabata, postotka ili iznosa marže ili upisom maloprodajne cijene. Prilikom proknjižavanja primke program automatski nivelira artikle kojima se promijenila cijena, a kojih ima na zalihi. Eventualne niveliacije moguće je pregledati i štampati prije knjiženja primke. Kod unosa primke putem diskete dobavljača, program s diskete čita nabavnu cijenu artikla, ali pri kalkulaciji maloprodajne cijene koristi postotak marže iz Registra artikala. Artiklima kojima se cijena povećala cijena će biti prikazana zelenom bojom, kojima se smanjila crvenom bojom, a artiklima kojima se cijena nije mijnjeala crnom bojom.Nepovezanim artiklima naziv će biti prikazan crvenom bojom.

Prijem repromaterijala (supstancija i ambalaže)

Repromaterijal se zadužuje po nabavnoj cijeni. Repromaterijela se također može učitati s diskete dobavljača.

Rad na izdavanju recepata i prodaji lijekova

Prilikom izdavanja lijekova na recept, recept je moguće odmah ili naknadno taksirati. Podaci s recepta mogu se prenosti s recepta na recept unutar jednog računa (za istog pacijenta) ili između dva računa (parametar koji korisnik sam postavlja). Također korisnik može samostalno odredit koji podaci na receptu se ponavljaju, a koji ne.

Program također omogućava povlačenje podataka recepta iz registra pacijenata (ispostavu, kategoriju, šifru liječnika, šifru ordinacije, šifru i broj iskaznice oslobađanja ili broj iskaznice dopunskog osiguranja). Podatke povučene iz registra pacijenata moguće je mijenjati (slučaj promjene liječnika,? ili samo preskočiti tako da se prilikom taksiranja upisuje samo MKB šifra te propisani lijek i količina. Promijenjeni podaci automatski ažuriraju registar pacijenata tako da kod slijedećeg taksiranja recepta dotičnog pacijenta povlači ažurirane podatke.

Podaci za Knjigu narkotika te Knjigu privatnih recepta također se mogu povlačiti iz registra pacijenata.

Kod naplate je moguće odabrati sredstvo plaćanja (gotovina, čekovi, kreditne kartice). Kod plaćanja čekom moguće je unesti banku koja je izdala ček, a kod kreditne kartice vlasnika (kreditora) što omogućava analitiku čekova i kreditnih kartica.

Korisnik može omogućiti ili onemogućiti davanje popusta na cjelokupni iznos računa te u slučaju omogućavanja davanja popusta onemogućiti davanja popusta ako je plaćanje čekom ili kreditnom karticom.

Prilikom rada na blagajni moguće je upisivanje kupca i izdavanje R1 računa. Kupca upisanog na blagajni moguće je “zapamtiti?tako da ostane u registru kupaca ili ne zapamtiti (ako nije stalni) tako da se registar kupaca ne “zatrpava?jednokratnim kupcima.

Obrada i fakturiranje recepata HZZO-a:

Kontrola i fakturiranje recepta u ljekarničkoj jedinici

Taksirane recepte moguće je pregledavati (kontrolirati) po periodu, što omogućava dnevnu kontrolu obrađenih recepta, ili po ispostavama i kategorijama (onako kako će biti fakturirani), što omogućava sortiranje i kontrolu recepta po fakturama prije samog fakturiranja. Također je moguća automatska kontrola unešenih podataka. U slučaju automatske kontrole program prikaže samo recepte kojima nedostaje neki od podataka te drugom bojom istakne podatak koji nedostaje.

Recepti se fakturiraju u skladu s važećim propisima HZZO-a (“obični?recepti i sanitet skupno, a doznake, konvencije i recepti s člankom ZZO pojedinačno). Fakturirati se može u bilo koje vrijeme, a ostala računala mogu nesmetano raditi.

Štampanje faktura, priloga i rekapitulacija uz disketu te snimanje diskete za HZZO se izvodi u ljekarničkoj jedinici.

Prijenos i fakturiranje obrađenih recepata u službu za obradu i fakturiranje recepata

U našem modelu ova opcija nije potrebna jer fakturiranje traje svega par minuta te se recepti fakturiraju u ljekarničkoj jedinici.

Program EskulapWin podržava fakturiranje recepta za Addenda dopunsko osiguranje.

Laboratorij

Program EskulapWin razlikuje Galenski i Magistralni laboratorij. U galenskom se definiraju recepture i rade izrade galenskih pripravaka, a u magistralnom magistralnih. Izrade galenskih pripravaka automatski se evidentiraju u Knjizi popisa repromaterijala (zadužuje se za vrijednost rada), a izrade Magistralnih u Knjizi popisa repromaterijala (razdužuje se za vrijednost utošenih komponenti) i Knjizi popisa roba (zadužuje se za vrijednost izrađenih pripravaka).

Upis recepture pripravaka

Prilikom unosa recepture pripravka, maloprodajna vrijednost se može definirati preko laboratorijskog rada ili preko marže (vrijednosti rada). Pripravku se može stavit parametar da je za jednokratnu izradu (za pripravke koji se izrađuju po recepturi liječnika samo za tog pacijenta i neće se više izrađivati). Prilikom inicijalizacije nove radne godine pripravak koji ima parametar da je za jednokratnu izradu ostaje u prethodnoj godini tj. ne prenosi se u novu godinu i time se registar magistralnih pripravaka automatski čisti.

Upis izrade

Prilikom upisa izrade program prikazuje recepturu pripravka koji se izrađuje i upozorava ako je došlo do promjene nabavne cijene jedne ili više komponenti što spriječava da se “slučajno?izradi pripravak s nedovoljnom maržom (vrijednosti rada). U programu je također moguće postaviti parametar da je fiksan postotak marže (vrijednosti rada). U tom slučaju program sam rekalkulira maloprodajnu vrijednost ako je došlo do promjene nabavne vrijednosti jedne ili više komponenti.

Laboratorijski dnevnik izrade

U laboratorijski dnevnik izrade automatski se knjiže izrade svih pripravaka. Izrada pripravaka također upisuje izrađene količine u materijalne kartice pripravaka te skida količine utrošenih komponenti s kartica repromaterijla i/ili kartica galenskih pripravaka. Proknjižavanjem laboratorijskog dnevnika generiraju se zapisi u Knjigu popisa repromaterijala i Knjigu popisa roba.

Dnevnik analize galenskih pripravaka

Program EskulapWin ima integriran dnevnik analize repromaterijala, galenskih te magistralnih pripravaka.

Kumulativna evidencija izrade pripravaka za knjigovodstvo po tarifnim grupama

Proknjižavanje laboratorijskog dnevnika (svih izrada u periodu za koji se dnevnik proknjižava) generira se kumulativno izvješće za knjigovodstvo sa svim elementima za knjiženje.

Automatski upis izrade u knjigu popisa.

U našem modelu se u Knjige popisa (robe i repromaterijala) upisuju proknjiženi laboratorijski dnevnici (period za koji se dnevnik proknjižava bira korisnik i može biti dnevni, tjedni, mjesečni,? što je u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo, a generira višestruko manje zapisa nego da se svaka izrada generira zasebno.

Ponude / računi za virmansko plaćanje

Program EskulapWin omogućava izdavanje ponude za virmansko plaćanje. Proknjižavanjem, ponuda se pretvara u račun i evidentira u Knjizi popisa robe. Prilikom kreiranja ponude/računa moguće je postaviti jedinstvenu maržu. U tom slučaju za svaku stavku računa program postavlja popust (rabat) u takvom postotku da ostane željena marža. Kod postavljanja jedinstvene marže izuzeti su artikli s rabatom. Ponudu je također moguće kreirati iz Primke/kalkulacije. U tom slučaju se cijela Primka/kalkulacija kopira u ponudu. Ponudi kreiranoj iz primke moguće je također postaviti jedinstvenu maržu ili staviti popust samo za pojedine stavke. Program EskulapWin također ima mogućnost izdavanja ponuda/računa za kupce koji su oslobođeni PDV-a (veleposlanstva, humanitarne organizacije,?

Otpremnice za pravne osobe

Program EskulapWin omogućava izdavanje otpremnice. Kod izdavanja otpremnice materijalne kartice se umanjuju za izdane artikle, ali se ne generira zapis u Knjizi popisa.

Fakturiranje otpremnica prema kriterijima:

Na temelju jedne ili više otpremnica kreira se račun. Kreiranjem računa generira se zapis u Knjizi popisa.

Kreiranje listi narudžbe prema kriterijima izlaza, minimalne i optimalne količine:

Za veledrogerije

Program EskulapWin podržava kreiranje narudžbe prema veledrogerijama na temelju izlaza za izabrani period i na temlju minimalnih količina. Kod narudžbe na temelju izlaza, moguće je za svaki artikal korigirati količinu ili samo proslijediti izdane količine za odabrani period. Kreiranu narudžbu moguće je proslijediti Internetom (prema veledrogerijama koje to omogućavaju), fax-modemom (direktno iz računala, bez prethodnog štampanja) te odštampati.

Prema središnjem skladištu ?službi nabave

Program EskulapWin podržava kreiranje narudžbe prema središnjem skladištu na temelju izlaza za izabrani period i na temlju minimalnih količina. Kod narudžbe na temelju izlaza, moguće je za svaki artikal korigirati količinu ili samo proslijediti izdane količine za odabrani period. Kreiranu narudžbu moguće je proslijediti Internetom, fax-modemom (direktno iz računala, bez prethodnog štampanja) te odštampati.

Slanje narudžbi elektroničkim putem

Prema veledrogerijama koje omogućavaju elektronički prihvat narudžbi (Medika, Medical Itertrade, Oktal Pharma i Phoenix farmacija i dr.)

Program EskulapWin podržava Internet naručivanje prema svim veledrogerijama koje to omogućavaju.

Prema središnjem skladištu ?službi nabave

Program EskulapWin podržava Internet naručivanje prema središnjem skladištu ?službi nabave.

Automatska obrada podataka o defekturama koje su dobivene kroz elektroničku narudžbu

Podatke o defekturama dobivene kroz elektroničku narudžbu automatski se “vraćaju?u listu za narudžbu te ih je moguće proslijediti drugom dobavljaču.

Učitavanje kataloga artikala od veledrogerija koje to omogućavaju

Program EskulapWin podržava učitavanje kataloga artikala od svih veledrogerija koje to omogućavaju.

Zapisnik o promjenama cijena za robu, lijekove, supstance i ambalažu

Program EskulapWin automatski generira nivelacijske razlike prilikom svake transakcije u kojoj je došlo do promjene cijene artiklima koji postoje na zalihama (primka/kalkulacija, primka repromaterijala, međuskladišnica-ulaz, izrada pripravka, promjene liste lijekova) te kod svakog izdavanja ili prodaje po cijeni drugačijoj od iskalkulirane (izdavanje na blagajni s popustom, izdavanje artikla s definiranim popustom te izdavanje lijeka na recept s učešćem pacijenta). Proknjižavanjem nivelacijskih razlika generira se Zapisnik o promjeni cijena.

Otpisi robe i lijekova, supstanci i ambalaže

U programu EskulapWin mogu?je otpis robe i otpis repromaterijala. Svaki od tih otpisa moguće je proglasiti porezno priznatim ili porezno nepriznatim (Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini, NN 57/1998, 81/2002 i 203/2003.).

Unos i obrada inventurnih podataka

Parcijalna inventura

Program EskulapWin omogućava unos i obradu parcijelne (kontinuirane) inventure. Kod parcijelne inventure unose se razlike stanja za pojedine artikle. Prilikom proknjižavanja parcijalne inventure upisuju se promjene samo za artikle kojima je unešena razlika stanja dok stanje ostalih artikala ostaje nepromijenjeno.

Godišnja inventura

Kod godišnje inventure moguće je štampati popisne liste sa ili bez knjigovodstvenog stanja te sve artikle ili samo one kojima je knjigovodstveno stanje različito od nule (deaktivirani artikli neće biti na popisnim listama)

Prilikom unosa stvarnog stanja moguće je prethodno izjednačiti knjigovodstveno i stvarno stanje i nakon toga upisivati stanje samo za artikle kojima se stvarno stanje razlikuje od knjigovodstvenog i tako ubrzati unos stvarnog stanja. Proknjižavanje inventure upisuje stvarno stanje u materijalne kartice te generira zapise u Knjigama popisa roba i repromaterijala. Program EskulapWin omogućava zasebno proknjižavanje inventure robe i repromaterijala. Inventura se u Knjige popisa može proknjižiti na dva načina (korisnik sam definira parametrom), višak kao zaduženje, a manjak kao razduženje ili razliku između viška i manjka kao zaduženje ili razduženje.

 

Knjigovodstveni dokumenti, evidencije i statistike

Knjiga popisa

Program EskulapWin ima Knjigu popisa roba i Knjigu popisa repromaterijala. Sva knjiženja u Knjige popisa su automatska.

Knjiga rokova (evidencija datuma valjanosti lijekova)

Program EskulapWin podržava praćenje rokova.

Knjiga narkotika

Program EskulapWin ima integriranu Knjigu narkotika. Upis u knjigu narkotika je automatski (Primkom/kalkulacijom te izdavanjem na blagajni).

Knjiga privatnih recepta

Program EskulapWin ima integriranu Knjigu privatnih recepata. Podaci u knjigu privatnih recepata se upisuju na blagajni prilikom izdavanja lijeka.

Knjiga otrova

U Pravilniku o načinu vođenja očevidnika o otrovima te o načinu dostave podataka iz očevidnika u čl.4. stavka 2 piše “Knjiga očevidnika mora biti uvezana i ovjerena žigom i pečatom ureda državne uprave nadležnog za poslove zdravstva u županiji, odnosno Gradu Zagrebu na čijem području se obavlja djelatnost proizvodnje, prometa, uporabe ili zbrinjavanja otrova, a svaka stranica mora biti numerirana.? Navedeni članak isključuje mogućnost vođenja Knjige otrova putem računala jer je nemoguće štampati stavke u unaprijed uvezanu knjigu. Iz tog razloga nismo u EskulapWin integrirali Knjigu otrova. U slučaju potrebe i dogovora možemo ju integrirati, ali će podatke iz nje trebati ručno prepisivati u “pravu?Knjigu otrova što je moguće i iz materijalnih kartica.

Knjiga popisa o nabavi prodaji robe i lijekova, supstanci i ambalaže

Program EskulapWin ima Knjigu popisa roba i Knjigu popisa repromaterijala. Sva knjiženja u Knjige popisa su automatska.


Knjiga blagajne

Program EskulapWin ima integriranu Knjigu blagajne. U knjigu blagajne se automatski unosi promet gotovine kao uplatnica. Kao isplatnica (polog na račun) se može također “povući?gotovinski promet ili ručno upisati iznos.

Evidencija posudbi

Program EskulapWin omogućava evidenciju artikala koji su dani na posudbu. Kod posudbi se automatski upisuje osoba koja je izdala artikl (odgovorna osoba koji je u tom trenutku prijavljena kao korisnik programa). Osim osobe kojoj je lijek ili artikl posuđen, moguće je upisati i komentar (iznos pologa,?. Prilikom godišnje inventure, posudbe se ne moraju brisati, nego ih program prilikom proknjižavanja inventure automatski pribraja. Posudbe nije potrebno brisati niti prije inicijalizacije nove knjigovodstvene godine jer se automatski prenose.

Evidencija prijenosa robe, lijekova, supstanci i ambalaže između ljekarničkih jedinica

Prijenos robe, lijekova, supstanci i ambalaže između ljekarničkih jedinica evidentira se pomoću izlaznih i ulaznih međuskladišnica. Međuskladišnice su interni dokumenti i evidentiraju se u materijalnim karticama i Knjigama popisa.


Pregled prometa blagajne

Program EskulapWin omogućava pregled prometa blagajne po sredstvima plaćanja (gotovina, čekovi, kreditne kartice) te ostalom elementima za knjiženje (nabavna vrijednost, razlika u cijeni, maloprodajna vrijednost, broj recepata,..) za odabrani period.

Pregled nabave
1. Kumulativno po artiklima

Program EskulapWin omogućava pregled nabave po artiklima sintetički (ukupna ulazna količina, prosječna cijena te nabavna vrijednost) te analitički (količina po primkama i nabavna vrijednost).

2. Po dobavljačima

U pregledu nabave po dobavljačima vidi se nabavna vrijednost, veleprodajni rabat, fakturna vrijednost te postotak u ukupnoj nabavi za svakog dobavljačam u odabranom periodu.

3. Po proizvođačima

U pregledu nabave po proizvođačima vidi se nabavna vrijednost, ukalkulirana razlika u cijeni, ukalkulirani PDV, prodajna vrijednost te postotak udjela u ukupnoj nabavi za svakog proizvođača u odabranom peridu.

Pregled prodaje

1. Kumulativno po artiklima

Program EskulapWin omogućava pregled izlaza po artiklima gdje se vidi ukupna količina, maloprodajna vrijednost te udio gotovine, recepta, izlaza po veleprodajnim računima te međuskladišnicama u odabranom periodu.

2. Po proizvođačima

U pregledu izlaza po proizvođačima vidi se nabavna vrijednost, razlika u cijeni, PDV te prodajna vrijednost u odabranom periodu.

3. Po liječnicima

U pregledu izlaza po liječnicima vide se artikli koji su izašli na recept određenog liječnika, maloprodajna vrijednost te broj recepata.

4. Po tipu prodaje (ručna, recept)

Program EskulapWin omogućava pregled izlaza po artiklima gdje se vidi ukupna količina, maloprodajna vrijednost te udio gotovine, recepta, izlaza po veleprodajnim računima te međuskladišnicama.

Stanje zaliha

Roba i lijekovi, supstanci i ambalaže

Program EskulapWin osim pregleda trenutnih zaliha mogućava pregled zaliha po proizvođačima, starosnoj strukturi te pregled artikala bez obrtaja. U pregledu po starosnoj strukturi može se vidjeti nabavna i maloprodajna vrijednost artikala svrstanih u do 5 različitih perioda. Korisnik može sam odrediti periode koji ga zanimaju (npr. vrijednost zaliha nabavljenih u zadnih 60 dana, od 60 do 90, od 90 do 180, od 180 do 364 te vrijednost zaliha starijih od 364 dana). U pregledu zaliha bez obrtaja korisnik također može vidjeti koji artikli nisu imali obrtaj u određenom periodu.

Rekaipitulacija stanja po tarifnim skupinama

U pregledu zaliha po tarifnim skupinama vidi se nabavna vrijednost, ukalkulirana razlika u cijeni, ukalkulirani PDV, prodajna vrijednost te odnos vrijednosti stanja zaliha prema Knjizi popisa.

Materijalne kartice artikala


Analitička kartica za svaki pojedini artikl

Program Eskulap Win ima integrirane materijale kartice artikala iz kojih se može točno vidjeti kronologija promjena za svaki artikal (serijski broj recepta po kojem je izašao, broj računa i kase,?

Sintetička kartica

Program EskulapWin omogućuje pregled sintetike ulaza i izlaza za svaki pojedini artikal.

Rekapitulacija poreza:


Nabava

Program EskulapWin ima automatsko kreiranje rekapitulacije poreza nabave za svaki tip dokumenta po kojem je roba ili repromaterijal ušao u ljekarnu (primka/kalkulacija, primka repromaterijala te ulazne međuskladišnice robe i repromaterijala).

Prodaja

Program EskulapWin ima automatsko kreiranje rekapitulaciju poreza za sve načine prodaju (maloprodaja, veleprodaja, fakture prema HZZO-u, fakture prema Addenda osiguranju). Osim toga, automatski se kreira i rekapitulacija poreza za izlazne međuskladišnice robe i repromaterijala.


Omogućiti veze na podatke i programe


Registar lijekova

Program EskulapWin ima integriranu vezu (podršku) na registar lijekova.

Interakcije lijekova

Program EskulapWin ima integriranu vezu (podršku) na interakcije lijekova.

Učitavanje podataka liste lijekova

Program EskulapWin ima mogućnost automatskog učitavanja (Internet, CD, disketa) i ažuriranja liste lijekova. Prilikom automatskog ažuriranja liste lijekova program pokazuje index (postotak) za koji se mijenja maloprodajna cijena svakog pojedinog artikla, nivelacijeske razlike koje će nastati ažuriranjem te posebno upozorava na artikle kojima se cijena HZZO povećava više od 100% ili umanjuje za više od 50% i time sugerira da se takvim lijekovima prekontrolira cijena jer je najvjerojatnije razlika u broju jedinica mjere (faktoru razbrajanja) na listi lijekova i u bazi podataka ljekarne. U prikazanoj tabeli može se za svaki pojedini artikl odrediti da li da se samo ažurira cijena HZZO ili i rekalkulira maloprodajna cijena (inicijalno je postavljeno da se ažuriraju sve cijene HZZO-a i automatski rekalkulira maloprodajna cijena). Prilikom automatskog ažuriranja liste lijekova program mijenja tarifne grupe artiklima koji dolaze ili se skidaju s liste lijekova.

Učitavanje liste nevažećih kartica dopunskog osiguranja ili drugih osiguravajućih tvrtki

Program EskulapWin omogućava učitavanja (Internet, CD, disketa) liste nevažećih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a.

Učitavanje promjena i dopuna programa

Program EskulapWin omogućava učitavanja (Internet, CD) nove verzije programa.


Automatsko generiranje i prijenos podataka elektroničkim putem za


Ravnateljstvo

U našem modelu ovo nije potrebno jer se sva izvješća za ravnateljsto (management) dobivaju iz Računovodstva/Knjigovodstva.

Računovodstvo/Knjigovodstvo

Svi podaci potrebni knjigovodstvu šalju se e-mailom što znači da nije uvjetovano pripremom računala u knjigovodstvu te se mogu slati u bilo koje vrijeme. Samo slanje podataka traje vrlo kratko (npr. slanje svih podataka za cijelu godinu traje svega par minuta). Prilikom prijenosa moguće je odrediti perid te tip podataka koji se šalju (svi ili samo odabrani) što omogućuje da se npr. podaci o maloprodaji, veleprodaji i fakturama HZZO šalju tjedno (zbog uvida u realizaciju-prihod), a svi ostali jednom mjesečno. Poslani podaci su nakon učitavanja u knjigovodstvu automatski pripremljeni za knjiženje i obuhvaćaju sve dokumente koji se generiraju u ljekarni (Primke/kalkulacije i Primke repromaterijala, maloprodaja, računi HZZO, umanjenja HZZO, računi razlike vrijednosti boda HZZO, računi Addenda, veleprodajni računi, ZOPC-evi robe i repromaterijala, magistralni i galenski laboratorij, otpisi robe i repromaterijala, međuskladišnice robe i repromaterijala te parcijalne inventure). Proknjižavanje učitanih podataka generira temeljnicu, zapise u Dnevnik, kartice salda kontija te zapise u PDV evidencije (Knjige URA i IRA te PDV obrazac). Na temelju proknjiženih podataka program automatski kreira izvješća za ravnateljstvo (podatke o prihodima, nabavi, prodaji?sveukupno i po ljekarničkim jedinicama).

Pohrana podataka :

Pohrana na vanjski medij

U programu EskulapWin arhiva (backup) podataka se vrši na CD ili DVD (trenutno najsigurniji i najjeftiniji medij, na jedan medij se može više puta arhivirati ali se prilikom arhiviranja ne presnimava preko “starih?arhiva tako da u slučaju oštećenja zadnje arhive imamo predzadnju). Arhiviranje se može izvoditi u bilo kojem trenutku i ne zahtjeva prestanak rada ostalih radnih jedinica u mreži. Prilikom arhiviranja tijekom rada arhiviraju se svi podaci i sve transakcije završene do tog trenutka, a sam proces arhiviranja traje svega par minuta. Arhiviranje može biti diferencijalno (od zadnje arhive) ili potpuno (od početka knjigovodstvene godine).

Automatski “backup?podataka na interni magnetski medij ?HDD

Prilikom arhiviranja podataka na CD ili DVD zaštitna kopija ostaje na HDD-u. Mišljenja smo da zbog prednosti CD-a (cijena, brzina, ne prepisivanje preko starih arhiva, kapaciteta ?uz dnevno diferencijalno i tjedno putpuno arhiviranje ljekarna s prosječnim prometom godišnje potroši oko 15tak CD-ova) i načina arhiviranja (u bilo kojem trenutku, mogućnost diferencijalnog arhiviranja) arhiviranje na HDD nije ni potrebno, a niti dovoljno sigurno pogotovo zbog toga što u slučaju kvara HDD-a, krađe računala ili “napada?virusa teško da će se sa HDD-a bilo što moći spasiti.

Učitavanje podataka s vanjskog “backup?a u slučajevima grešaka na HDD-u ili postavljanja novih računala

Program EskulapWin podržava učitavanje “backup?ova s vanjskog medija. Moguće je na jednom računalu (npr u ravnateljstvu ili knjigovodstvu) učitati podatke iz više ljekarni i tako na jednom mjestu gledati poslovanje svih ljekarničkih jedinica unutar ustanove.

Pristup podacima prethodnih knjigovodstvenih godina.

Prilikom inicijalizacije nove knjigovodstvene, podaci iz stare knjigovodstvene godine ostaju na HDD-u. Broj “starih?knjigovodstvenih godina na jednom HDD-u nije ograničen i u svakom trenutku im se može pristupiti.

Automatiziran postupak zatvaranja jedne i otvaranje druge knjigovodstvene godine.

Program EskulapWin ima integriranu opciju za automatsku inicijalizaciju nove knjigovodstvene godine. Progam ne dozvoljava inicijalizaciju nove knjigovodstvene godine ako nisu proknjiženi svi dokumenti tekuće godine te ako zadnji dokumnti u Knjigama popisa robe i repromaterijala nisu inventure (što je zakonska obveza). Prije inicijalizacije nove knjigovodstvene godine nije potrebno brisati posudbe jer ih program automatski prenosi i upisuje na materijelne kartice nove knjigovodstvene godine.

Promjena vrijednosti sistemskih parametara


Vrijednost boda HZZO-a

Korisnik može u svakom trenutku promijeniti vrijednost boda HZZO-a.

Vrijednosti naknade za obradu recepta nekog drugog dopunskog osiguranja

Korisnik može u svakom trenutku promijeniti vrijednost naknade za obradu recepta Addenda ili drugog dopunskog osiguranja.

Promjena vrijednosti boda obračun razlike na obrađenim fakturama HZZO-a

Program EskulapWin ima opciju za automatski obračun razlike vrijednosti boda HZZO-a.

Upute za rad s programom

Osim pisanih uputa u kojima se nalazi opis opcija programa koje se najčešće koriste, u sam program EskulapWin su ugrađene i detaljne upute (cca 500 stranica pisanog teksta s slikama i objašnjenjima postupaka u programu) u “elektronskom?obliku. Te upute su interaktivne, što znači da se jednim klikom miša otvara dio uputa za opciju programa u kojem se korisnik trenutno nalazi. Sa svakom verzijom programa u kojoj su ugrađene nove opcije (ili promjenjene stare), također dolaze “elektronske?upute. Instalacijom nove verzije automatski se instaliraju i upute te na desktopu kreira ikona “Novosti EskulapWin? Pokretanjem ikone “Novosti EskulapWin?korisniku se otvori izbornik u kojem su opisane novosti (u tekstualnom obliku sa slikama), a može i pokrenuti kratki video zapis praćen tonom i objašnjenjima u “oblačićima?na ekranu (za korisnike koji na računalima nemaju zvučnike) gdje je prikazan rad s novim ili promjenjenim opcijama.

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082